Pam prynu pabell gloch cynfas? Darganfyddwch Pam Mae'r Babell Boblogaidd hon yn Ennill Traction yn y Byd Glampio! — Pabell Bell Sussex

Pam prynu pabell gloch gynfas? Darganfyddwch Pam fod y Babell Boblogaidd hon yn Ennill Tyniant yn y Byd Glampio!

Pam prynu pabell gloch gynfas? Darganfyddwch Pam fod y Babell Boblogaidd hon yn Ennill Tyniant yn y Glamping Byd!

 

 Pam prynu pabell gloch gynfas?
Pam pabell gloch?

 

Pam prynu pabell gloch gynfas?

Pebyll cloch yw'r cynddaredd y dyddiau hyn ar gyfer gwibdeithiau ac anturiaethau awyr agored. Mae gwersyllwyr wrth eu bodd â dyluniad lluniaidd pebyll cloch cynfas ac maen nhw'n ddewis poblogaidd ohono glampu, addurniadau dathlu, neu wersylla mewn gwyliau.

            l pabell?

Allwch chi ddychmygu deffro gyda golau yn plygu'n ysgafn ar eich wyneb? Mae'r babell ymddangosiadol fel y bo'r angen wedi'i haddurno â synnwyr ffasiwn boho yn eich gwneud chi'n nosweithiau hudolus ym mhob ffordd. Mae'n ddyluniad esthetig clasurol lle mae gwersyllwyr yn aml yn llinyn goleuadau tylwyth teg i ddod ag arddull wladaidd a swynol i'ch Pebyll cloch.

 

Pebyll cloch yn cael eu defnyddio'n gyffredin yn glampu neu wersylla moethus ac yn aml mae'n cael ei gwblhau gyda gwelyau aer, carpedi, stofiau tân, clustogau, a bunnoedd. Mae'n cynnig lle hael iawn ar gyfer cysgu, prepping prydau bwyd, neu gymdeithasu.

 

Pam Pebyll cloch yn boblogaidd?

Pebyll cloch yn apelio at y torfeydd iau a ddaeth yn sgil ei ddyluniad minimalaidd a boho chic wrth wersylla trwy wyliau. Mewn arolwg gan y Great British Glamping Adrodd, tua 21% o'r llyfr gwersyllwyr Pebyll cloch oherwydd ei harddwch a'i gyfleustra. Llwyddodd safle archebu gwersylla, Pitchup, i gofnodi cynnydd o 77% yn Pebyll cloch amheuon yn 2018.

 

Gall gwersylla fod yn straen cynllunio, felly, glampu yn opsiwn mwy hyfyw i chi. Dyma beth rydyn ni'n ei feddwl, pam Pebyll cloch yn ennill tyniant yn y farchnad:

t?

Yn arbed amser. Pebyll cloch cymerwch 10 munud i'w roi i fyny, a chyda'r meintiau maen nhw'n dod i mewn, does ryfedd i bobl yn hytrach yr opsiwn hwn i babell a fyddai'n cymryd 1 neu 2 awr.

 pebyll ewynnog

Pam prynu pabell gloch gynfas?

 Yn gyfleus i deuluoedd. Bydd teuluoedd â phlant iau yn ei chael hi'n haws jyglo, gyda set gyflym a lle i roi crud neu hyd yn oed ychydig o welyau sengl, dim ond makse bywyd sydd ychydig yn llai o straen.

 

 Mwy o amser i gael hwyl. Cael mân sgwariau dros eich taith gwersylla? A. glampu gwyliau yn hwyluso pawb allan. Bydd grwpiau mawr o ffrindiau yn cael mwy o amser bondio oherwydd gwersylla di-straen. Mae'n amser perffaith i bawb fwynhau ac ymlacio.

 

Defnydd amlbwrpas heblaw gwersylla. Mae cynllunwyr digwyddiadau wrth eu bodd â dyluniad lluniaidd o Pebyll cloch digon i'w ymgorffori â dathliadau personol. Cynfas Pebyll cloch yn ei gwneud yn ddelfrydol i gynnal partïon pen-blwydd plant neu gynulliadau personol i'r teulu.

 

 Gadewch i chi fwynhau'r awyr agored gyda chysur modern. Weithiau, byddwch chi'n ei chael hi'n anodd llywio'r awyr agored a hanfodion gwersylla DIY. Dyma'r ateb perffaith i ymgolli â natur heb aberthu'r cysur a'r moethusrwydd i wneud hynny.

 

Manteision cynfas Pebyll cloch

Pebyll cloch yn fuddsoddiad y bydd gwersyllwyr yn ei drysori am flynyddoedd. Maent yn wydn ac wedi'u hadeiladu i bara, a thra'ch bod gyda Bell Tent Sussex, mae ein pebyll premiwm werth yr ansawdd rydych chi'n gwario arno.

Pam prynu pabell gloch gynfas?

 Yn eich amddiffyn rhag gwres ac yn gadael i'r babell aros yn oerach

Mae cynfas yn frethyn ffabrig trwchus (tua 280gsm neu fwy) sy'n lleihau pelydrau UV yr haul a'r gwres sy'n mynd trwodd i fewnolion y babell. Oherwydd ei briodweddau trwchus, maent yn dal yr aer oer y tu mewn i'r babell rhag dod i gysylltiad â gwres golau dydd uchel.

Pam prynu pabell gloch gynfas?

amddiffyniad rhag yr haul

Pam prynu pabell gloch gynfas?

 Mae hefyd yn cadw gwres mewn tymereddau oer

Mae inswleiddio yn galluogi pebyll cynfas i aros yn gynhesach yn ystod gaeaf. Mae'r gwres y tu mewn wedi'i inswleiddio rhag dianc o'r babell, gan wneud pebyll cynfas yn gynhesach. Wrth wersylla o dan dymheredd eithafol, cael cynfas trwchus Pebyll cloch yn darparu gwell inswleiddio.

 

 Mae'n gryf, yn wydn, ac yn hirhoedlog

Canvas Pebyll cloch yn wydn ac yn hirhoedlog - gallant wrthsefyll pwysau'r amgylchedd - haul, gwynt, pabell, eira. Gall pabell gynfas y cymerir gofal da ohoni bara am flynyddoedd. Yn fwy na hynny, gall wrthsefyll rhwygiadau miniog a dagrau o greigiau a changhennau. Ond nid yw hynny'n golygu nad oes ganddo derfynau.

 

 Mae ffabrig yn anadlu

Canvas Pebyll cloch yn ffabrigau anadlu ac yn lleihau anwedd a'r tebygolrwydd o ffurfio lleithder y tu mewn i'r babell. Mae'n ddigon awyredig i'ch cadw'n cŵl o nosweithiau haf.

 

Mae'n naturiol wedi'i wneud

Daw cynfas o ffibrau cywarch, llin a chotwm. Maent yn fioddiraddadwy ac yn gyfeillgar i'r ddaear. Fodd bynnag, bydd yn cymryd y blynyddoedd hynny i bydru, yn enwedig pan fyddwch chi'n gofalu am eich pabell yn dda.

 

 

Mae'n haws eu hatgyweirio

Mae dagrau pebyll polyester yn aml yn anoddach eu hatgyweirio na chynfas - mae'n cyrraedd pwynt lle nad yw'r difrod yn werth ei drwsio. Mae'n haws clytio pebyll cynfas oherwydd ei briodweddau. Oes gennych chi ddeigryn? Amnewid neu ychwanegu at eich cynfas i selio'r ymylon. Mae pebyll cynfas yn drwchus ac yn galed. Gellir disodli'r gwythiennau â'r un caledwch ag sydd ganddo.

 hawdd ei atgyweirio

Pam prynu pabell gloch gynfas?

 Canvas Pebyll cloch yn gallu gwrthsefyll tân

Mae gwersyllwyr wrth eu bodd yn ychwanegu tân stofiau y tu mewn i babell. Dyna pam y gwnaethon nhw ddewis cynfas Pebyll cloch oherwydd maint yr ystafell a'r gallu i wrthsefyll tymereddau poeth. Gyda phebyll polyester neu poly-cotwm, bydd dod i gysylltiad â gwres yn crebachu neu'n ystof siâp y babell. Cynfas Pebyll cloch ddim yn hollol wrth-dân, ond maen nhw'n gallu gwrthsefyll gwres yn fwy.

 

 Hawdd i'w setup

Pebyll cloch yn hawdd eu gosod gyda rhai gwersyllwyr yn brolio mai dim ond 10 i 15 munud y bydd yn eu cymryd. Dim ond dau begwn (polyn canol a pholyn mynediad pabell) i alinio'ch pebyll â chwpl o raffau a phegiau i'w dal yn dynn. Ar gyfer y rhai sy'n dod gyntaf, bydd yn cymryd amser i sefydlu'ch pabell, ond wedi hynny, byddwch chi'n dod i arfer ag ef.

 

 Perffaith ar gyfer glampu teithiau

Canvas Pebyll cloch yw'r epitome ar gyfer glampu! Maint cysuron pebyll cynfas ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dal dillad gwely, clustogau, dodrefn, stofiau, ac oergelloedd cludadwy. Gydag ystafell ychwanegol yn fwy Pebyll cloch, gallwch chi chwarae gyda dodrefn ac addurniadau i gwblhau a glampu profiad.

 

Takeaway

Canvas Pebyll cloch wedi codi i boblogrwydd am glampu gwyliau teulu, gwyliau cerdd, a phen-blwyddi personol. Mae pobl wrth eu bodd â'r rhwyddineb, y cysur a'r cyfleustra a ddaw yn eu sgil glampu Rydych chi eisoes dan straen o'r gwaith, pam mae'n rhaid i chi roi mwy o bwysau ar eich hun wrth gynllunio ar wyliau?

nt?

Prynu a Pabell gloch yn fuddsoddiad oherwydd ei fod yn darparu blynyddoedd lawer o brofiadau gwersylla hapus i chi. Dim ond am fisoedd y mae rhai pebyll yn para ac nid ydynt yn darparu unrhyw werth i ble mae'ch arian yn mynd, yn Bell Tent Sussex bydd eich pabell yn para am oes.

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.