Nodyn Nadolig - Bell Tent Sussex

Neges Nadolig

Bydd Bell Tent Sussex yn cymryd hoe haeddiannol dros gyfnod y Nadolig. Ein diwrnod cludo olaf fydd Rhagfyr 21ain, felly gwnewch yn siŵr bod pob archeb yn cael ei gosod cyn y dyddiad hwn i sicrhau eu bod yn cyrraedd cyn y diwrnod mawr. Bydd y warws ar agor i'w gludo yn y flwyddyn newydd ar Ionawr 10fed.
Y flwyddyn nesaf mae gennym ni newyddion hynod gyffrous gyda chynhyrchion a gwasanaethau newydd yn mynd yn fyw. Byddwn hefyd yn cynyddu ein teulu Bell Tent Sussex gyda chyfleoedd gwaith newydd ar y gorwel. 
Bydd Bell Tent Sussex parhau i werthu'r cynhyrchion gorau sydd ar gael ar-lein am y prisiau mwyaf cystadleuol sydd ar gael. Gyda phrisiau llongau yn cynyddu, chwyddiant yn codi i'r entrychion ac oedi cludo, rydym yn byw mewn amseroedd anrhagweladwy iawn. Rydym wedi lliniaru'r risg hon gymaint â phosibl i geisio sicrhau bod ein prisiau'n aros yr un fath ar gyfer 2022 ac anfonir pob archeb yr un diwrnod ar gyfer danfon drannoeth. 
Yn 2022 rydym yn fwy cyffrous nag erioed, gan gynnig ein Pebyll Bell hyfryd i bobl ledled y byd, gan wireddu mwy o freuddwydion gyda'n setiau gwersylla, busnesau rhentu a gwerthu B2B.
      
O'n cartref i'ch un chi, rydyn ni'n dymuno Nadolig Llawen iawn a N hapus i chiew Blwyddyn am 2022. Boed i Dymor y Nadolig ddod â hapusrwydd a llawenydd yn unig i chi a'ch teulu.
Gan bob un ohonom yn Bell Tent Sussex 
Nodyn Nadolig Bell Tent Sussex

Sut Ydyn Ni'n Casglu'r Plastig?

Rydyn ni i gyd wedi tyfu i fyny i garu a pharchu lle rydyn ni'n byw. Mae'r traeth yn rhan enfawr o'n bywydau a dyna pam mae angen i ni ei warchod cymaint ag y gallwn.

Dros y blynyddoedd mae Bell Tent Sussex wedi bod yn casglu 1kg o wastraff plastig am bob un Pabell Bell rydym yn gwerthu, i gyd o arfordir Sussex. Bydd hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio i greu ynni o’n canolfan leol lân, gwastraff i ynni, gan ei atal rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd yr ynni a grëir ar ffurf trydan a dŵr poeth. Bydd y trydan yn cael ei anfon i'r grid cenedlaethol tra bydd y dŵr poeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi rhwydwaith. 

Mae gan Bell Tent Sussex ychydig o syniadau sut y gallwn ennyn diddordeb i fynd allan yn weithredol a helpu i gadw ein traethau yn lân ac yn ddiogel, wrth gael cefnogaeth ein cwmni technoleg lân i ddelio â'r holl wastraff plastig mewn ffordd lân sy'n ddiogel yn amgylcheddol. 

Ein Heffaith yn Fyw

Yr Hyn a Wnawn Yn Awr

Fe wnaethom ymuno â Greenspark i sicrhau bod Bell Tent Sussex yn cael effaith gadarnhaol ar ein planed a'i phobl. Edrychwch ar ein heffaith hyd yn hyn. Ar gyfer pob gwerthiant byddwn yn casglu 10 potel blastig o'r traethau.

Ein Heffaith yn Fyw