Gofal Cynfas

Gofal Cynfas

gofal cynfas bel tent sussex

5 Ffordd Effeithiol i Ofalu Am Eich Pabell Cloch Cynfas

Mae pebyll cloch cynfas yn ddewis poblogaidd i lawer o wersyllwyr oherwydd gellir eu defnyddio i wersylla mewn unrhyw dymor. Felly os ydych chi'n darllen hwn, yna does dim cwestiwn eich bod chi wedi prynu'ch pabell ac efallai bod gennych chi rai cwestiynau ynglŷn â sut i ofalu amdani yn iawn. Wel, y newyddion da yw bod y pebyll hyn yn cael eu hadeiladu i bara oes heb fawr o waith cynnal a chadw! Yma, byddwn yn mynd dros bum canllaw allweddol ar gyfer gofal pabell gynfas i'w gadw yn y siâp uchaf trwy gydol y flwyddyn.

 

Triniaeth atal cotwm

Mae ein pebyll cloch cynfas yn cael eu trin ag asiant diddosi a gwrth-llwydni grymus, eco-gyfeillgar cyn iddynt gael eu gwehyddu. Mae'r triniaethau hyn yn caniatáu awyru digonol, gan sicrhau bod eich pabell mor ffres y tu mewn ag y mae'n edrych y tu allan! Ar ôl ychydig flynyddoedd o ddefnydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw ar y blaen ag a prawf cotwm triniaeth i gynnal ymlid dŵr ac anadlu eich ffabrig.

 

Glanhewch eich pabell yn iawn

Mae glanhau'ch pabell yn ffordd wych o'i gadw i edrych a theimlo'n newydd. Bydd y broses lanhau yn cael gwared â gormod o faw ac yn sychu unrhyw leithder a allai fod wedi gweld goramser.
Defnyddiwch swm rhesymol o sebon dysgl wrth olchi'r cynfas oherwydd gallai gormod arwain at grebachu neu rwygo'r ffabrig.
Bydd angen i chi hefyd fod yn ofalus ynghylch cynhyrchion a allai adael gweddillion ar eich deunydd pabell. Mae hyn yn cynnwys glanhawyr cannydd yn ogystal â rhai mathau o ymlid pryfed, glanedyddion golchi dillad ac ati.
Efallai y cewch eich temtio i daflu'ch pabell gloch i'r peiriant golchi, ond nid yw hyn yn syniad da gan y gallai hyn niweidio neu rwygo'i ffabrig a'i wythiennau hyd yn oed.
  • Cam un yw cael y baw i ffwrdd trwy ddadsipio, troi y tu mewn allan ac ysgwyd malurion rhydd o'ch dihangfa haf!
  • Smot glanhewch eich pabell gyda sbwng meddal a sebon dysgl ysgafn neu lanhawr o ansawdd uchel ar gyfer offer awyr agored. Ceisiwch osgoi glanhawyr llym fel cannydd, remover yn y fan a'r lle, ac ati, oherwydd gallant dynnu'ch pabell o'i gorchudd amddiffynnol.
Am amodau budr dros ben:
  • Trochwch eich pabell a'ch pryfyn glaw mewn dŵr llugoer, ychwanegwch lanhawr o safon a'i adael am oddeutu 20 munud.
  • Rinsiwch eich pabell yn iawn gyda dŵr glân i gael gwared ar unrhyw sebon a allai fod yn iasol.
  • Yn olaf, gadewch eich pabell mewn man cysgodol yn yr awyr agored am sawl awr i sychu.

Gosodwch eich pabell ar arwyneb da

Mae dewis safle addas i sefydlu gwersyll yn anghenraid gofal cynfas hanfodol y mae llawer o bobl yn ei anwybyddu. Mae rhai arwynebau daear yn fwy addas ar gyfer pitsio nag eraill. Yn ddelfrydol, dylai eich pabell gloch gynfas gael ei gosod ar wyneb meddal a gwastad, gyda gorchudd daear o ansawdd da oddi tano fel nad yw llawr eich pabell yn cael ei socian mewn dŵr na'i ddifrodi gan wrthrychau miniog sy'n procio trwyddo.
Os ydych chi'n bwriadu defnyddio'r un fan ar gyfer gwersylla yn rheolaidd, mae'n bwysig clirio'r ardal cyn pitsio i gael gwared ar unrhyw beryglon presennol o'r safle.

 

Cadwch eich pabell gloch yn sych ac osgoi storio pan fydd hi'n llaith

Os ydych chi'n pacio'ch pabell gynfas i ffwrdd ar ôl diwrnod hir o antur, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei awyrio y tu mewn cyn ei rhoi mewn storfa. Peidiwch byth â storio'ch pabell pan fydd hi'n llaith! Mae defnyddio dadleithydd yn syniad da, ond nid yw'n ddelfrydol.
Ar ôl ei ddefnyddio, yr opsiwn gorau yw agor eich pabell a gadael iddo anadlu! Os na allwch ei sychu ar unwaith am unrhyw reswm, ewch ag ef allan o'i storfa pan fydd yn amserol a'i sychu am sawl awr cyn ei storio dros amser hir. Awgrym da yw dadsipio'r ddalen groud a'i storio ar wahân.
Os yw'r tywydd yn arbennig o wlyb a llaith lle rydych chi'n byw, byddwch yn hynod o ofalus, oherwydd gall llwydni dyfu os oes cyfnodau hir heb awyru oherwydd amodau llaith.
Byddwch hefyd am archwilio'ch pabell gloch gynfas yn rheolaidd ar gyfer mowldiau. Cyn belled â'ch bod chi'n cadw'ch pabell yn lân ac yn sych, dylai bara am nifer o flynyddoedd hapus o ddefnydd!

 

Delio â phabell gynfas wedi llwydo

Adeiladwaith yr Wyddgrug yw un o'r materion mwyaf cyffredin y mae gwersyllwyr yn eu hwynebu, a gall fod yn anodd cael gwared arno. Mae'r Wyddgrug yn ffwng sy'n digwydd yn naturiol sy'n tyfu ar arwynebau llaith fel eich pabell gynfas pan fydd yn cael ei adael allan yn y glaw neu'n agored i leithder dros amser.
Mor ofnadwy ag y mae llwydni, nid yw'n ddiwedd y byd os yw'ch pabell gloch yn cael ei heffeithio. Isod mae dwy ffordd effeithiol o ddelio ag ef:
Un ffordd yw trwy chwistrellu'r ardaloedd yr effeithir arnynt gyda hydoddiant o finegr gwyn + dŵr i ddadelfennu'r mowld ar yr wyneb allanol. Ar ôl chwistrellu, gadewch y toddiant finegr i sychu, yna ei weld yn lân gyda thoddiant o ddŵr cynnes, lemwn a halen. Mae'n bwysig peidio â phrysgwydd yn rhy galed wrth lanhau gan nad ydych chi eisiau llacio unrhyw bwytho neu wythiennau o'ch pabell gloch gan ei fod yn strwythur cain.

Gallwch hefyd gael eich dwylo ar lanhawyr ensymau, llwydni a llwydni cryf ar gyfer eich ffabrig penodol. Sicrhewch eich bod yn gwneud ymchwil iawn cyn prynu.

 

Glanhau Proffesiynol

Weithiau, er gwaethaf eich ymdrechion gorau, dim ond glanhau proffesiynol fydd yn gwneud y gwaith! Rydym yn falch o argymell The Canvas Cleaning Company – golchdy cynfas masnachol sy’n arbenigo mewn glanhau, diddosi a thrwsio pebyll cloch. Mae ein cwsmeriaid yn rhoi adolygiadau disglair iddynt am y gwasanaeth a nhw yw ein cwmni!

Glanhau Pabell Bell | The Canvas Cleaning Company

 

Casgliad

Gyda'r pum canllaw hawdd eu dilyn hyn, byddwch chi'n gallu gofalu am eich pabell gynfas a'i chadw mewn cyflwr prin. Cofiwch, os ydych chi erioed angen help neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ofalu am eich pebyll, rydyn ni bob amser yn hapus i'w hateb!