Cyllid

Ariannu Eich Gwyliau

 Cyllid Pabell Bell

Lledaenu cost ein Pebyll Cloch ac ategolion yn ffordd gyfleus i ariannu eich busnes neu wella eich gwyliau gwersylla, ar gyflymder hylaw sy'n addas ar gyfer eich ffordd o fyw. Mae Bell Tent Sussex yn credu na ddylai fod yn rhaid i chi binsio'ch pocedi i allu mynd i wersylla. Ni waeth beth yw eich cyllideb, gallwch dalu amdano mewn rhandaliadau misol bach i weddu i'ch anghenion personol.

Cynnig llog 0% y gallwch ei ddefnyddio dro ar ôl tro.

Mae ein cynnig llog 0% yn well na chynnig rhagarweiniol yn unig. Yn syml, gwariwch dros £ 99 ac rydych chi'n cael llog o 0% am 4 mis ar y pryniant hwnnw. Y peth gwych yw y byddwch chi'n cael 0% yn awtomatig am 4 mis bob tro y byddwch chi'n gwario dros £ 99. Felly, os ydych chi'n cynllunio penwythnos i ffwrdd neu'n ffansi tasgu allan ar Babell Bell newydd, Credyd PayPal yw'r ffordd berffaith o ledaenu cost y pryniannau hynny.
Mae'n gyflym ac yn hawdd i'w wneud cymhwyso ar gyfer Credyd PayPal - y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gais fer a byddwn yn rhoi penderfyniad i chi ar unwaith. Os caiff ei gymeradwyo a'ch bod yn derbyn, bydd gennych derfyn credyd ynghlwm â'ch cyfrif PayPal i ddechrau defnyddio ar unwaith mewn miloedd o siopau ar-lein.

 

 

cyllid pabell gloch

 

Cyllid Busnes

Os nad oes gennych Pay Pal ac eisiau edrych i mewn i opsiynau cyllid eraill rydym yn cynnig datrysiad cyllid fforddiadwy i fusnesau a chlybiau i brynu ein pebyll.
Mae adneuon misol bach yn creu datrysiad fforddiadwy hawdd ar gyfer modelau busnes cychwynnol neu barhaus.
Mae ariannu fflyd o bebyll yn ffordd wych o gychwyn unrhyw fusnes rhentu Pabell Bell.
Bydd y taliadau misol yn ffracsiwn o'r incwm a gynhyrchir.
Rydym yn dod o hyd gyda rhenti ar ôl i'r cwsmer brofi glampio nad yw byth eisiau edrych yn ôl ac fel arfer eisiau prynu ei ben ei hun, felly mae opsiwn bob amser i werthu'r pebyll, er mwyn i chi brynu newydd eto.
Os ydych chi'n fusnes newydd neu barhaus a hoffai brynu fflyd o bebyll ar gyllid, cysylltwch â'n hadran gyllid ar 01323 401400.

Sut Ydyn Ni'n Casglu'r Plastig?

Rydyn ni i gyd wedi tyfu i fyny i garu a pharchu lle rydyn ni'n byw. Mae'r traeth yn rhan enfawr o'n bywydau a dyna pam mae angen i ni ei warchod cymaint ag y gallwn.

Dros y blynyddoedd mae Bell Tent Sussex wedi bod yn casglu 1kg o wastraff plastig am bob un Pabell Bell rydym yn gwerthu, i gyd o arfordir Sussex. Bydd hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio i greu ynni o’n canolfan leol lân, gwastraff i ynni, gan ei atal rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd yr ynni a grëir ar ffurf trydan a dŵr poeth. Bydd y trydan yn cael ei anfon i'r grid cenedlaethol tra bydd y dŵr poeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi rhwydwaith. 

Mae gan Bell Tent Sussex ychydig o syniadau sut y gallwn ennyn diddordeb i fynd allan yn weithredol a helpu i gadw ein traethau yn lân ac yn ddiogel, wrth gael cefnogaeth ein cwmni technoleg lân i ddelio â'r holl wastraff plastig mewn ffordd lân sy'n ddiogel yn amgylcheddol. 

Ein Heffaith yn Fyw

Yr Hyn a Wnawn Yn Awr

Fe wnaethom ymuno â Greenspark i sicrhau bod Bell Tent Sussex yn cael effaith gadarnhaol ar ein planed a'i phobl. Edrychwch ar ein heffaith hyd yn hyn. Ar gyfer pob gwerthiant byddwn yn casglu 10 potel blastig o'r traethau.

Ein Heffaith yn Fyw