Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol rhyngoch chi, Defnyddiwr y Wefan hon a BELL TENT SUSSEX, perchennog a darparwr y Wefan hon. PAWB GLOCH Mae SUSSEX yn cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth o ddifrif. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n defnydd o unrhyw a phob Data a gesglir gennym ni neu a ddarperir gennych chi mewn perthynas â'ch defnydd o'r Wefan.

Dylai'r polisi preifatrwydd hwn gael ei ddarllen ochr yn ochr â'n Telerau ac Amodau, ac yn ychwanegol atynt, sydd i'w gweld yn: www.belltentsussex.co.uk/terms-and-conditions.

Darllenwch y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus.

Diffiniadau a dehongliad

 1. Yn y polisi preifatrwydd hwn, defnyddir y diffiniadau canlynol:
Dyddiad gyda'i gilydd yr holl wybodaeth rydych chi'n ei chyflwyno i BELL TENT SUSSEX trwy'r Wefan. Mae'r diffiniad hwn yn ymgorffori, lle bo hynny'n berthnasol, y diffiniadau a ddarperir yn y Deddfau Diogelu Data;
Cwcis ffeil testun fach a roddir ar eich cyfrifiadur gan y Wefan hon pan ymwelwch â rhai rhannau o'r Wefan a / neu pan ddefnyddiwch rai o nodweddion y Wefan. Mae manylion y cwcis a ddefnyddir gan y Wefan hon wedi'u nodi yn y cymal isod ( Cwcis);
Deddfau Diogelu Data unrhyw gyfraith berthnasol sy'n ymwneud â phrosesu Data personol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Gyfarwyddeb 96/46 / EC (Cyfarwyddeb Diogelu Data) neu'r GDPR, ac unrhyw gyfreithiau gweithredu cenedlaethol, rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth, cyhyd â bod y GDPR yn effeithiol yn y DU;
GDPR Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679;
SUSSEX TENT BELL,
we 
 or us
BELL TENT SUSSEX, East Sussex, BN25;
Cyfraith Cwcis y DU a'r UE Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003 fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) (Diwygio) 2011;
Defnyddiwr or Chi unrhyw drydydd parti sy'n cyrchu'r Wefan ac nad yw naill ai (i) yn cael ei gyflogi gan BELL TENT SUSSEX ac yn gweithredu yn ystod eu cyflogaeth neu (ii) yn cyflogi fel ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i BELL TENT SUSSEX ac yn cyrchu'r Wefan mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau o'r fath; a
Gwefan y wefan rydych chi'n ei defnyddio ar hyn o bryd, www.belltentsussex.co.uk, ac unrhyw is-barthau o'r wefan hon oni bai eu bod wedi'u heithrio'n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain.
 1. Yn y polisi preifatrwydd hwn, oni bai bod angen dehongliad gwahanol ar y cyd-destun:
  1. mae'r unigol yn cynnwys y lluosog ac i'r gwrthwyneb;
  2. mae cyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau'r polisi preifatrwydd hwn;
  3. mae cyfeiriad at berson yn cynnwys cwmnïau, cwmnïau, endidau'r llywodraeth, ymddiriedolaethau a phartneriaethau;
  4. Deellir bod “cynnwys” yn golygu “gan gynnwys heb gyfyngiad”;
  5. mae cyfeiriad at unrhyw ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw addasiad neu ddiwygiad iddi;
  6. nid yw'r penawdau a'r is-benawdau yn rhan o'r polisi preifatrwydd hwn.

Cwmpas y polisi preifatrwydd hwn

 1. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol yn unig i weithredoedd Defnyddwyr BELL TENT SUSSEXand mewn perthynas â'r Wefan hon. Nid yw'n ymestyn i unrhyw wefannau y gellir eu cyrchu o'r Wefan hon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw ddolenni y gallwn eu darparu i wefannau cyfryngau cymdeithasol.
 2. At ddibenion y Deddfau Diogelu Data cymwys, BELL TENT SUSSEXis yw'r “rheolwr data”. Mae hyn yn golygu bod BELL TENT SUSSEX yn pennu'r dibenion y mae eich Data yn cael eu prosesu ar eu cyfer, a'r modd y maent yn cael eu prosesu.

Data a gasglwyd

 1. Efallai y byddwn yn casglu'r Data canlynol, sy'n cynnwys Data personol, gennych chi:
  1. enw;
  2. Dyddiad Geni;
  3. rhyw;
  4. proffesiwn;
  5. gwybodaeth gyswllt fel cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn;
  6. gwybodaeth ddemograffig fel cod post, dewisiadau a diddordebau;
  7. gwybodaeth ariannol fel rhifau cardiau credyd / debyd;
  8. Cyfeiriad IP (wedi'i gasglu'n awtomatig);
  9. math a fersiwn porwr gwe (wedi'i gasglu'n awtomatig);
  10. system weithredu (wedi'i chasglu'n awtomatig);
  11. rhestr o URLau sy'n dechrau gyda gwefan atgyfeirio, eich gweithgaredd ar y Wefan hon, a'r wefan rydych chi'n gadael iddi (wedi'i chasglu'n awtomatig);
  12. ;

ym mhob achos, yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Sut rydyn ni'n casglu Data

 1. Rydym yn casglu Data yn y ffyrdd a ganlyn:
  1. rhoddir data inni; a
  2. cesglir data yn awtomatig.

Data a roddir i ni gennych chi

 1. BELL TENT SUSSEXwill yn casglu eich Data mewn sawl ffordd, er enghraifft:
  1. pan fyddwch yn cysylltu â ni trwy'r Wefan, dros y ffôn, trwy'r post, e-bost neu drwy unrhyw fodd arall;
  2. pan fyddwch chi'n cofrestru gyda ni ac yn sefydlu cyfrif i dderbyn ein cynhyrchion / gwasanaethau;
  3. pan fyddwch chi'n cystadlu mewn cystadleuaeth neu hyrwyddiad trwy sianel cyfryngau cymdeithasol;
  4. pan fyddwch chi'n gwneud taliadau i ni, trwy'r Wefan hon neu fel arall;
  5. pan fyddwch chi'n dewis derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni;
  6. pan ddefnyddiwch ein gwasanaethau;

ym mhob achos, yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Data a gesglir yn awtomatig

 1. I'r graddau eich bod yn cyrchu'r Wefan, byddwn yn casglu'ch Data yn awtomatig, er enghraifft:
  1. rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad â'r Wefan. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wneud gwelliannau i gynnwys a llywio Gwefan, ac mae'n cynnwys eich cyfeiriad IP, y dyddiad, yr amseroedd a'r amlder rydych chi'n cyrchu'r Wefan a'r ffordd rydych chi'n defnyddio ac yn rhyngweithio â'i chynnwys.
  2. byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig trwy gwcis, yn unol â'r gosodiadau cwci ar eich porwr. I gael mwy o wybodaeth am gwcis, a sut rydyn ni'n eu defnyddio ar y Wefan, gweler yr adran isod, dan y pennawd “Cwcis”.

Ein defnydd o Ddata

 1. Efallai y bydd angen unrhyw un neu bob un o'r Data uchod arnom o bryd i'w gilydd er mwyn darparu'r gwasanaeth a'r profiad gorau posibl i chi wrth ddefnyddio ein Gwefan. Yn benodol, gallwn ni ddefnyddio Data am y rhesymau a ganlyn:
  1. cadw cofnodion mewnol;
  2. gwella ein cynhyrchion / gwasanaethau;
  3. trosglwyddo deunyddiau marchnata a allai fod o ddiddordeb i chi trwy e-bost;
  4. cyswllt at ddibenion ymchwil marchnad y gellir ei wneud gan ddefnyddio e-bost, ffôn, ffacs neu bost. Gellir defnyddio gwybodaeth o'r fath i addasu neu ddiweddaru'r Wefan;

ym mhob achos, yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

 1. Efallai y byddwn yn defnyddio'ch Data at y dibenion uchod os ydym o'r farn bod angen gwneud hynny er ein budd cyfreithlon. Os nad ydych yn fodlon â hyn, mae gennych hawl i wrthwynebu mewn rhai amgylchiadau (gweler yr adran dan y pennawd “Eich hawliau” isod).
 2. Er mwyn cyflwyno marchnata uniongyrchol i chi trwy e-bost, bydd angen eich caniatâd arnom, p'un ai trwy optio i mewn neu optio i mewn:
  1. mae caniatâd optio i mewn meddal yn fath penodol o gydsyniad sy'n berthnasol pan rydych chi wedi ymgysylltu â ni o'r blaen (er enghraifft, rydych chi'n cysylltu â ni i ofyn i ni am ragor o fanylion am gynnyrch / gwasanaeth penodol, ac rydyn ni'n marchnata cynhyrchion / gwasanaethau tebyg). O dan gydsyniad “optio i mewn meddal”, byddwn yn cymryd eich caniatâd fel y’i rhoddir oni bai eich bod yn optio allan.
  2. ar gyfer mathau eraill o e-farchnata, mae'n ofynnol i ni gael eich caniatâd penodol; hynny yw, mae angen i chi gymryd camau cadarnhaol a chadarnhaol wrth gydsynio trwy, er enghraifft, wirio blwch ticio y byddwn yn ei ddarparu.
  3. os nad ydych yn fodlon ynghylch ein dull o farchnata, mae gennych hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. I ddarganfod sut i dynnu'ch caniatâd yn ôl, gweler yr adran o'r enw “Eich hawliau” isod.
 3. Pan fyddwch chi'n cofrestru gyda ni ac yn sefydlu cyfrif i dderbyn ein gwasanaethau, y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw perfformiad contract rhyngoch chi a ni a / neu gymryd camau, ar eich cais chi, i ymrwymo i gontract o'r fath.

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu Data

 1. Efallai y byddwn yn rhannu eich Data gyda'r grwpiau canlynol o bobl am y rhesymau a ganlyn:
  1. ein gweithwyr, asiantau a / neu gynghorwyr proffesiynol - i gael cyngor gan gynghorwyr proffesiynol;

ym mhob achos, yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Cadw Data yn ddiogel

 1. Byddwn yn defnyddio mesurau technegol a sefydliadol i ddiogelu'ch Data, er enghraifft:
  1. rheolir mynediad i'ch cyfrif gan gyfrinair ac enw defnyddiwr sy'n unigryw i chi.
  2. rydym yn storio'ch Data ar weinyddion diogel.
  3. amgryptir manylion talu gan ddefnyddio technoleg SSL (yn nodweddiadol fe welwch eicon clo neu far cyfeiriad gwyrdd (neu'r ddau) yn eich porwr pan ddefnyddiwn y dechnoleg hon.
 2. Mae mesurau technegol a sefydliadol yn cynnwys mesurau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri data. Os ydych yn amau ​​unrhyw gamddefnydd neu golled neu fynediad heb awdurdod i'ch Data, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy gysylltu â ni trwy'r cyfeiriad e-bost hwn: mail@belltentsussex.co.uk.
 3. Os ydych chi eisiau gwybodaeth fanwl gan Get Safe Online ar sut i amddiffyn eich gwybodaeth a'ch cyfrifiaduron a'ch dyfeisiau rhag twyll, dwyn hunaniaeth, firysau a llawer o broblemau ar-lein eraill, ewch i www.getsafeonline.org. Cefnogir Get Safe Online gan Lywodraeth EM a busnesau blaenllaw.

Cadw data

 1. Oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith, dim ond am y cyfnod sy'n angenrheidiol i gyflawni'r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn y byddwn yn dal eich Data neu nes i chi ofyn i'r Data gael ei ddileu.
 2. Hyd yn oed os ydym yn dileu eich Data, gall barhau ar gyfryngau wrth gefn neu archifol at ddibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddiol.

Eich hawliau

 1. Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'ch Data:
  1. Hawl i gael mynediad- yr hawl i ofyn am (i) copïau o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi ar unrhyw adeg, neu (ii) ein bod yn addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o'r fath. Os byddwn yn rhoi mynediad ichi at y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am hyn, oni bai bod eich cais “yn amlwg yn ddi-sail neu'n ormodol.” Pan ganiateir i ni wneud hynny yn gyfreithiol, gallwn wrthod eich cais. Os gwrthodwn eich cais, byddwn yn dweud wrthych y rhesymau pam.
  2. Hawl i gywiro- yr hawl i gael eich Data wedi'i gywiro os yw'n anghywir neu'n anghyflawn.
  3. Hawl i ddileu- yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich Data o'n systemau.
  4. Yr hawl i gyfyngu ar ein defnydd o'ch Data- yr hawl i'n “rhwystro” rhag defnyddio'ch Data neu gyfyngu ar y ffordd y gallwn ei ddefnyddio.
  5. Yr hawl i gludadwyedd data- yr hawl i ofyn i ni symud, copïo neu drosglwyddo'ch Data.
  6. Hawl i wrthwynebu- yr hawl i wrthwynebu ein defnydd o'ch Data gan gynnwys lle rydyn ni'n ei ddefnyddio er ein buddion cyfreithlon.
 2. I wneud ymholiadau, arfer unrhyw un o'ch hawliau a nodir uchod, neu dynnu'ch caniatâd i brosesu'ch Data yn ôl (lle mai cydsyniad yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'ch Data), cysylltwch â ni trwy'r cyfeiriad e-bost hwn: mail @ belltentsussex. co.uk.
 3. Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd yr ydym yn delio â chwyn a wnewch mewn perthynas â'ch Data, efallai y gallwch atgyfeirio'ch cwyn at yr awdurdod diogelu data perthnasol. Ar gyfer y DU, dyma Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr ICO ar eu gwefan yn https://ico.org.uk/.
 4. Mae'n bwysig bod y Data sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich Data yn newid yn ystod y cyfnod yr ydym yn ei ddal.

Dolenni at wefannau eraill

 1. O bryd i'w gilydd, gall y Wefan hon ddarparu dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau o'r fath ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn. Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn ymestyn i'ch defnydd o wefannau o'r fath. Fe'ch cynghorir i ddarllen polisi preifatrwydd neu ddatganiad gwefannau eraill cyn eu defnyddio.

Newid perchnogaeth a rheolaeth busnes

 1. O bryd i'w gilydd, mae BELL TENT SUSSEXmay yn ehangu neu'n lleihau ein busnes a gall hyn gynnwys gwerthu a / neu drosglwyddo rheolaeth ar BUS TENT SUSSEX neu ran ohono. Bydd data a ddarperir gan Ddefnyddwyr, lle mae'n berthnasol i unrhyw ran o'n busnes a drosglwyddir felly, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â'r rhan honno a chaniateir i'r perchennog newydd neu'r parti sy'n rheoli o'r newydd, o dan delerau'r polisi preifatrwydd hwn, ddefnyddio'r Data ar gyfer y dibenion y cafodd ei gyflenwi inni yn wreiddiol.
 2. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu Data i ddarpar brynwr ein busnes neu unrhyw ran ohono.
 3. Yn yr achosion uchod, byddwn yn cymryd camau gyda'r nod o sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn.

Cwcis

 1. Gall y Wefan hon osod a chyrchu Cwcis penodol ar eich cyfrifiadur. Mae BELL TENT SUSSEX yn defnyddio Cwcis i wella'ch profiad o ddefnyddio'r Wefan ac i wella ein hystod o gynhyrchion. Mae BELL TENT SUSSEX wedi dewis y Cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn a'i barchu bob amser.
 2. Defnyddir yr holl Gwcis a ddefnyddir gan y Wefan hon yn unol â Deddf Cwcis gyfredol y DU a'r UE.
 3. Cyn i'r Wefan osod Cwcis ar eich cyfrifiadur, fe gyflwynir bar neges i chi yn gofyn am eich caniatâd i osod y Cwcis hynny. Trwy roi eich caniatâd i osod Cwcis, rydych chi'n galluogi BELL TENT SUSSEXto i ddarparu gwell profiad a gwasanaeth i chi. Gallwch, os dymunwch, wrthod caniatâd i osod Cwcis; fodd bynnag, mae'n bosibl na fydd rhai o nodweddion y Wefan yn gweithredu'n llawn nac yn ôl y bwriad.
 4. Gall y Wefan hon osod y Cwcis canlynol:
Math o Gwci Diben
Cwcis gwbl angenrheidiol Cwcis yw'r rhain sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o'n gwefan, defnyddio trol siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
Cwcis dadansoddol / perfformiad Maent yn caniatáu inni gydnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn edrych amdano yn hawdd.
 1. Gallwch ddod o hyd i restr o Gwcis a ddefnyddiwn yn yr Atodlen Cwcis.
 2. Gallwch ddewis galluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd. Yn ddiofyn, mae'r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn Cwcis ond gellir newid hyn. Am fanylion pellach, edrychwch ar y ddewislen gymorth yn eich porwr rhyngrwyd.
 3. Gallwch ddewis dileu Cwcis ar unrhyw adeg; fodd bynnag, efallai y byddwch yn colli unrhyw wybodaeth sy'n eich galluogi i gyrchu'r Wefan yn gyflymach ac yn fwy effeithlon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, leoliadau personoli.
 4. Argymhellir eich bod yn sicrhau bod eich porwr rhyngrwyd yn gyfredol a'ch bod yn ymgynghori â'r help a'r arweiniad a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd os ydych yn ansicr ynghylch addasu eich gosodiadau preifatrwydd.
 5. I gael mwy o wybodaeth yn gyffredinol am gwcis, gan gynnwys sut i'w hanalluogi, cyfeiriwch at aboutcookies.org. Fe welwch hefyd fanylion ar sut i ddileu cwcis o'ch cyfrifiadur.

cyffredinol

 1. Ni chewch drosglwyddo unrhyw un o'ch hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn i unrhyw berson arall. Efallai y byddwn yn trosglwyddo ein hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau yn cael eu heffeithio.
 2. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw un o ddarpariaethau'r polisi preifatrwydd hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, bernir bod y ddarpariaeth neu'r rhan-ddarpariaeth honno, i'r graddau sy'n ofynnol, yn cael ei dileu, a bod y dilysrwydd yn cael ei ddileu. ac ni fydd gorfodadwyedd darpariaethau eraill y polisi preifatrwydd hwn yn cael ei effeithio.
 3. Oni chytunir yn wahanol, ni fydd unrhyw oedi, gweithredu na hepgor gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi yn cael ei ystyried yn ildiad o'r hawl honno, neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.
 4. Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. Bydd pob anghydfod sy'n codi o dan y Cytundeb yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr a Chymru.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

 1. Mae BELL TENT SUSSEX yn cadw'r hawl i newid y polisi preifatrwydd hwn yn ôl ein barn ni yn angenrheidiol o bryd i'w gilydd neu fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar y Wefan a bernir eich bod wedi derbyn telerau'r polisi preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o'r Wefan yn dilyn y newidiadau. Gallwch gysylltu â BELL TENT SUSSEX trwy e-bost yn mail@belltentsussex.co.uk.

Priodoli

 1. Crëwyd y polisi preifatrwydd hwn gan ddefnyddio dogfen o Cyfreithiwr Roced(https://www.rocketlawyer.com/gb/cy).

01 2020 Hydref 

 

Cwcis

Isod mae rhestr o'r cwcis rydyn ni'n eu defnyddio. Rydym wedi ceisio sicrhau bod hyn yn gyflawn ac yn gyfoes, ond os credwch ein bod wedi colli cwci neu os oes unrhyw anghysondeb, rhowch wybod i ni.

Yn hollol angenrheidiol

Rydym yn defnyddio'r cwcis angenrheidiol canlynol:

Disgrifiad o'r Cwci Diben
Gwelliannau i gwsmeriaid Rydyn ni'n defnyddio'r cwci sesiwn hwn i'ch cofio chi a chynnal eich sesiwn tra'ch bod chi'n defnyddio ein gwefan

 

 

Dadansoddol / perfformiad

Rydym yn defnyddio'r cwcis dadansoddol / perfformiad canlynol:

Disgrifiad o'r Cwci Diben
Dadansoddwch y wefan Rydyn ni'n defnyddio'r cwci hwn i'n helpu ni i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan

 

"Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi (yr ymwelydd) yn cytuno i ganiatáu i drydydd partïon brosesu eich cyfeiriad IP, er mwyn penderfynu ar eich lleoliad at ddibenion trosi arian cyfred. Rydych hefyd yn cytuno i storio'r arian cyfred hwnnw mewn cwci sesiwn yn eich porwr. (cwci dros dro sy'n cael ei symud yn awtomatig pan fyddwch chi'n cau'ch porwr). Rydyn ni'n gwneud hyn er mwyn i'r arian cyfred a ddewiswyd aros yn ddethol ac yn gyson wrth bori ar ein gwefan fel y gall y prisiau drosi i'ch arian lleol (yr ymwelydd). "

 

 

Sut Ydyn Ni'n Casglu'r Plastig?

Rydyn ni i gyd wedi tyfu i fyny i garu a pharchu lle rydyn ni'n byw. Mae'r traeth yn rhan enfawr o'n bywydau a dyna pam mae angen i ni ei warchod cymaint ag y gallwn.

Dros y blynyddoedd mae Bell Tent Sussex wedi bod yn casglu 1kg o wastraff plastig am bob un Pabell Bell rydym yn gwerthu, i gyd o arfordir Sussex. Bydd hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio i greu ynni o’n canolfan leol lân, gwastraff i ynni, gan ei atal rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd yr ynni a grëir ar ffurf trydan a dŵr poeth. Bydd y trydan yn cael ei anfon i'r grid cenedlaethol tra bydd y dŵr poeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi rhwydwaith. 

Mae gan Bell Tent Sussex ychydig o syniadau sut y gallwn ennyn diddordeb i fynd allan yn weithredol a helpu i gadw ein traethau yn lân ac yn ddiogel, wrth gael cefnogaeth ein cwmni technoleg lân i ddelio â'r holl wastraff plastig mewn ffordd lân sy'n ddiogel yn amgylcheddol. 

Ein Heffaith yn Fyw

Yr Hyn a Wnawn Yn Awr

Fe wnaethom ymuno â Greenspark i sicrhau bod Bell Tent Sussex yn cael effaith gadarnhaol ar ein planed a'i phobl. Edrychwch ar ein heffaith hyd yn hyn. Ar gyfer pob gwerthiant byddwn yn casglu 10 potel blastig o'r traethau.

Ein Heffaith yn Fyw